Stanovy

Dobrovolného svazku obcí ČOV Dyjákovičky – Chvalovice

ve znění účinném od 1.1.2015

 

Část první

Základní ustanovení

 

 

Článek 1

Název svazku obcí

 

Svazek nese název: DSO ČOV Dyjákovičky – Chvalovice (dále „svazek“)

 

Článek 2

Sídlo svazku

 

Sídlem svazku je: Dyjákovičky 1, 669 02 Znojmo

 

 

Článek 3

Doba trvání svazku

Svazek se zakládá na dobu neurčitou

 

Článek 4

Zakládající členové

 

Zakládajícími členy svazku jsou:       

Obec Dyjákovičky

se sídlem Dyjákovičky 1, 669 02 Znojmo

IČ: 00600318

jednající starostou obce  Ing. Miroslavem Pavlačkou

a

Obec Chvalovice

se sídlem Chvalovice 80, 669 02 Znojmo

IČ: 00600407

jednající starostou obce, Zdeňkem Karpinskim

 

 

Článek 5

Předmět činnosti

 

Předmětem činnosti je:

 • provozování společného zařízení pro odvádění a likvidaci odpadních vod, provozování kanalizace
 • provádění oprav, rekonstrukci a technického zhodnocení kanalizace
 • vedení majetkové a provozní evidence
 • pronájem majetku, který je ve vlastnictví svazku, popř. který má svazek v pronájmu, nebo ke kterému svazek vykonává práva hospodaření

 

 

Část druhá

Členství ve svazku

 

Článek 6

Vznik a zánik členství

 

 1. Členy svazku jsou jeho zakladatelé na základě podpisu zakladatelské smlouvy, nebo dodatku o přistoupení k podmínkám zakladatelské smlouvy starostou obce.
 2. Členství ve svazku nijak neomezuje právo členů svazku vstupovat do jiných svazků či právnických osob podle zvláštních zákonů.

 

 1. Vznik a zánik členství ve svazku vždy schvaluje zastupitelstvo příslušné obce.

 

 1. Obec, která vstupuje do již založeného – existujícího svazku, musí v písemném dodatku potvrdit, že souhlasí s podmínkami zakladatelské smlouvy se stanovami svazku. Vstup obce do svazku schvaluje valná hromada nadpoloviční většinou hlasů všech členů svazku.

 

 1. V případě rozdělení obce, která je členem svazku, se stává ke dni rozdělení členy svazku s tím, že práva a závazky obce, která se rozdělila, přecházejí na nově vzniklé obce v poměru počtu obyvatel  nebo v poměru určeném smlouvou mezi těmito rozdělenými obcemi.

 

 1. V případě sloučení obcí, které jsou členy svazku, přecházejí práva a povinnosti na obce, která vznikne jejich sloučením.

 

 1. Členství ve svazku zaniká:

a) dnem doručení písemného odstoupení o ukončení členství ze strany člena valné hromadě svazku, doloženého rozhodnutím zastupitelstva obce o ukončení členství ve svazku

b) dnem zániku člena svazku včetně jejich sloučení, připojení, oddělení

c) vyloučením člena svazku pro porušení členských povinností na základě rozhodnutí valné hromady. Členství zaniká z uvedeného  důvodu dnem rozhodnutí valné hromady.

 

 1. Odstupující člen má nárok na vypořádání vloženého majetku:

a)vrácení poměrné části členského vkladu za aktuální kalendářní rok, ve kterém člen svazku vystupuje

b)vrácení majetku, který do svazku vložil ve 100%

c)vypořádání majetku vybudovaného svazkem v době členství obce ve svazku v katastrálním území té které obce.

 

 1. Pokud odstoupením některé obce ze svazku vznikne ostatním obcím svazku škoda, je odstupující, příp. vyloučená obce povinna ostatním členům svazku vzniklé škody uhradit.

 

 

Článek 7

Práva a povinnosti členu svazků

 

 1. Členové svazku mají právo:

 

 1. navrhovat do orgánů svazku své zástupce
 2. dávat podněty orgánům svazku souvisejících s jeho činností
 3. být řádně informováni o činnosti svazku
 4. účastnit se valné hromady, předkládat své návrhy, vyjadřovat se k jednotlivým bodům programu a hlasováním se podílet na rozhodování tohoto orgánu svazku 
 5. žádat potřebné vysvětlení od předsedy svazku a nahlížet do všech dokladů svazku
 6. na podíl na likvidačním zůstatku svazku při zániku svazku bez právního nástupce

 

 

 1. Členové svazku mají povinnosti:

 

 1. přispívat svojí činností k uskutečňování předmětu činnosti svazku
 2. aktivně se podílet na práci svazku
 3. nepoškozovat a chránit dobré jméno svazku
 4. respektovat ustanovení zakladatelské smlouvy a plnit uložené povinnosti
 5. platit členské příspěvky po celou dobu členství ve svazku ve stanovené lhůtě.

 

 

Článek 8

Členský příspěvek

 

 1. Členské příspěvky se stanoví podle počtu obyvatel členských obcí. Výši ročního členského příspěvku na obyvatele schvaluje valná hromada. Členský příspěvek obce na běžný kalendářní rok se vypočte jako součin stanoveného členského příspěvku na obyvatele násobený počtem obyvatel členské obce k 30.9. předchozího kalendářního roku.

 

 1. Roční členský příspěvek  na běžný rok je splatný nejpozději do 31.ledna toho roku, přičemž nejpozději do 30.11. předchozího kalendářního roku předloží členské obce svazku písemně údaj počtu obyvatel k 30.9. předchozího kalendářního roku.

 

 1. Roční členské příspěvky budou hrazeny na účet svazku, var. symbol bude IČ obce – člena svazku.

 

Část třetí

Organizace svazku

 

Článek 9

Orgány svazku

 

Svazek má tyto orgány:

 1. valnou hromadu
 2. předsedu
 3. místopředsedu
 4. kontrolní komisi

 

Článek 10

Valná hromada

 

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku a je založena ze zástupců členů svazku. Zástupcem se rozumí stálá osoba, písemně pověřená usnesením zastupitelstva obce. Rozhoduje o všech zásadních otázkách týkajících se svazku a jeho činnosti.

 

 1. Valná hromada mimo jiné rozhoduje:
 • koncepci činnosti a jejich změn
 • schválení roční závěrky, výroční zprávy a rozdělení zisku
 • schválení rozpočtu
 • schválení zřízení a použití fondu obnovy a rozvoje, dalších fondů
 • stanovení ceny pro stočné
 • způsobu krytí ztrát svazku
 • výši a splatnosti členských příspěvků a dalších členských příspěvků
 • přijetí nových členů a vyloučení člena
 • jmenování a odvolání předsedy a členů kontrolní komise, projednání odstoupení z funkce
 • stanovení zásad odměňování předsedy a členů kontrolní komise
 • o zřizování a rušení pracovních míst ve svazku (např. účetní apod.)
 • příkazech předsedy a kontrolní komise
 • sloučení, splynutí svazku obcí nebo zrušení svazku a vstupu do likvidace
 • změně zakladatelské smlouvy
 • schválení stanov a jejich změn
 • uzavírá smlouvy, jejichž výše plnění přesáhne částku 200.000,- Kč

 

 1. Valná hromada má 4 členy, přičemž dva zástupce jmenuje zastupitelstvo obce Dyjákovičky a dva zástupce jmenuje obec Chvalovice. Jmenování členu valné hromady je výhradním právem  zastupitelstev obcí a zastupitelstvo jiné obce nemá právo s tímto jmenováním souhlasit. O odvolání člena valné hromady rozhoduje zastupitelstvo obce, které jej jmenovalo.

 

 1. Člen valné hromady nesmí být současně členem kontrolní komise, ani účetním svazku.

 

 1. Funkční období člena valné hromady se shoduje s funkčním obdobím zastupitelstev členských obcí, neskončí však dříve, než jsou zastupitelstvy obcí jmenování noví členové. Opětovná volba člena valné hromady je možná.

 

 1. Člen valné hromady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným předsedovi svazku.

 

 1. Klesne-li počet členů valné hromady během funkčního období, zvolí zastupitelstvo příslušné obce na svém nejbližším zasedání nového člena valné hromady, a to na základě výzvy předsedy svazku.

 

 1. Valná hromada zasedá podle potřeby, nejméně dvakrát za rok a její zasedání svolává a řídí  předseda svazku. V případě potřeby je valnou hromadou oprávněn svolat kterýkoliv z členů valné hromady, pokud ji na jeho písemnou žádost nesvolá předseda svazku. Všichni členové musí být pozváni na valnou hromadu písemně tak, aby pozvánku obdrželi nejpozději 7 dnů přede dnem konání valné hromady. Pozvánka musí obsahovat návrh programu jednání, místo a dobu konání. Má-li být na valné hromadě schválena účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření, musí být jejich návrh přiložen k pozvánce.

 

 1. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni všichni její členové. Není-li valná hromada  schopná se usnášet, bude do 14 dnů svoláno nové zasedání. Každý člen má na valné hromadě jeden hlas.

 

 1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů všech členů valné hromady, tj. pro schválení či odmítnutí návrhu musí hlasovat minimálně tři členové valné hromady.

 

 1. Členové přítomni na valné hromadě se zapisují do prezenční listiny, kterou je povinen zajistit předseda svazku.

 

 1. Valné hromadě předsedá vždy jeden člen zvolený valnou hromadou. Do doby jeho zvolení řídí jednání svolavatel valné hromady. Povinností předsedajícího  je zajistit pořízení řádného zápisu jednání.

 

Článek 11

Předseda

 

 1. Předseda je statutárním orgánem svazku.

 

 1. Předseda je oprávněn jednat jménem svazku navenek a činit právní jednání při zajišťování řízení a činnosti svazku.

 

 1. Předseda je za svou činnost odpovědný valné hromadě.

 

 1. Funkční období předsedy je shodné s funkčním obdobím valné hromady, neskončí však dříve, než je zvolen nový předseda. Opětovná volba předsedy svazku je možná.

 

 1. Předseda se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady.
 2. Předsedovi svazku přísluší zejména:
 • Jednat jménem svazku jako jeho statutární orgán
 • Zajišťovat běžné záležitosti svazku
 • Svolat valnou hromadu
 • Předkládat valné hromadě zejména:

-návrh koncepce činnosti a návrh jejich změn,

-návrh účetní závěrky a návrh na rozdělení případného  zisku svazku,

-návrh na způsob krytí případných ztrát svazku

 • Vykonávat rozhodnutí valné hromady
 • Zajišťovat řádně vedené účetnictví svazku
 • Zajišťovat zpracování auditu a účetní závěrky, inventarizace majetku a závazků
 • Informovat členy na jejich žádost o záležitostech svazku a umožnit jim nahlížet do dokladů

 

 

 1. Předseda je povinen poskytovat kontrolní komisi všechny informace a podklady pro plnění jejich úkolů.

 

 1. Předseda je oprávněn přijímat oznámení o odstoupení či odvolání z funkce členů valné hromady a členů kontrolní komise.

 

 1. Předseda může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným valné hromadě. V takovém případě končí výkon funkce předsedy dnem, kdy jeho odstoupení projednala valná hromada. Pokud se tak nestane, končí jeho funkce dnem, kdy toto odstoupení mělo být projednáno.

 

 1. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí předseda svůj podpis s uvedením svého jména a funkce.

 

 1. Předseda svazku je povinen jednat ve všech záležitostech s péčí řádného hospodáře.Je povinen postupovat v souladu se smlouvou i rozhodováním valné hromady. Má-li být určitá majetková dispozice předem nebo dodatečně schválena valnou hromadou, je předseda vždy povinen si takové schválení vyžádat. Jinak se vztah mezi předsedou a svazkem řídí ustanoveními zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 12

Místopředseda

 

Místopředseda plní funkce předsedy v době jeho nepřítomnosti.

 

Článek 13

Kontrolní komise

 

 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem svazku.

 

 1. Kontrolní komise se při své činnosti řídí obecně závaznými předpisy, těmito stanovami, případně doporučeními zastupitelstev.

 

 1. Kontrolní komisi přísluší zejména:
 1. Kontrolovat dodržování obecně platných předpisů ve svazku a těchto stanov
 2. Kontrolovat dodržování a plnění rozhodnutí zastupitelstev a valné hromady
 3. Vyjadřovat se k návrhu rozpočtu
 4. Kontrolovat hospodaření svazku
 5. Přezkoumávat roční nebo mimořádnou účetní závěrku a podávat zprávu valné hromadě
 6. Předkládat valné hromadě svá vyjádření, doporučení a návrhy na rozhodnutí
 7. Nahlížet do evidence, účetnictví a ostatních dokladů svazku
 8. Jiné povinnosti, které ji uloží zastupitelstva členských obcí.

 

 1. Kontrolní komise má pět členů  - dva zástupci z obce Dyjákovičky a dva zástupci z obce Chvalovice. O odvolání člena kontrolní komise rozhoduje zastupitelstvo obce, které jej jmenovalo.

 

 1. Člen kontrolní komise nesmí být současně členem valné hromady ani účetním svazku.

 

 1. Funkční období členů kontrolní komise se shoduje s funkčním období zastupitelstev členských obcí, neskončí však dříve, než jsou zastupitelstvy obcí jmenování jeho noví členové. Opětovná volba člena kontrolní komise je možná.

 

 1. Člen kontrolní komise může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným předsedovi svazku.

 

 1. Klesne-li počet členů kontrolní komise během funkčního období, zvolí zastupitelstvo příslušné obce na svém nejbližším jednání nového člena, a to na základě výzvy předsedy svazku.

 

 1. Kontrolní komise zasedá dle potřeby, nejméně jedenkrát ročně. Z jednání kontrolní komise je  vždy pořízen zápis.

 

 1. Kontrolní komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni všichni její členové. Není-li kontrolní komise schopná se usnášet, bude do 14 dnů svoláno nové jednání.

 

 1. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů členů přítomných na jednání, v případě rovnosti hlasů se návrh pokládá za neschválený.

 

 

Část čtvrtá

Hospodaření svazku

 

Článek 14

Majetek svazku
 

 1. Svazek hospodaří s majetkem:
 • který získal vlastní činností
 • který ze svého vlastního majetku vložily členské obce do hospodaření svazku.

 

 1. Majetek vložený obcí do hospodaření svazku zůstává ve vlastnictví obce. Orgány svazku s ním mohou nakládat jen v souladu s majetkovými právy, která na ně členská obec přenesla podle stanov svazku. Majetková práva k vlastnímu majetku obcí, která jsou vyhrazena obecnímu zastupitelstvu, nelze přenést na orgány svazku obcí.

 

 1. Zakládající členové svazku vložili ze svého majetku do hospodaření svazku při jeho vzniku níže uvedený majetek v pořizovacích cenách:

 

Obec Dyjákovičky:     ½ ČOV                                   7,380.343,35 Kč

                                   kanalizační síť             22,744.430,85 Kč

 

Obec Chvalovice :      ½ ČOV                                   7,380.343,35 Kč

                                   kanalizační síť             26,117.438,00 Kč

 

Ke dni vzniku svazku bude dále vyčíslena hodnota oprávek, nerozpuštěných dotací a zůstatkové ceny.

 

 1. Členské obce se dohodly na tom, že výše podílu každého člena svazku je určena poměrem vloženého majetku k celkové hodnotě majetku svazku vyčíslené k okamžiku vkládání majetku jednotlivým členem. Rozsah podílu jednotlivých členů se určuje procentem nebo zlomkem.Výše podílu tak není odvislá od počtu členů svazku, ale podle vyčíslení hodnoty vkládaného majetku. 

 

 1. V případě, že členská obec  v průběhu trvání tohoto svazku vloží další majetek, vždy dojde k jeho vyčíslení a přepočtu aktuální velikosti podílu na majetku svazku stanoveného v procentech či zlomkem.

 

 1. Svazek vede odděleně evidenci majetku sloužícího k odvádění a likvidaci odpadních vod (dále jen infrastrukturní majetek). Infrastrukturní majetek ve vlastnictví svazku se dělí na:

a)společný infrastrukturní majetek, tj. takový, který slouží více než jedné obci, např. čistírna odpadních vod včetně páteřních sběračů sloužících pro obě obce

b)místní infrastrukturní majetek, tj. takový, který slouží pouze jedné obci a u kterého se ani do budoucna předpokládá nevyužití pro další obec.

 

 1. Svazek je povinen uzavřít na svěřený majetek příslušné pojistné smlouvy v souladu s platnými právními předpisy a s ohledem na možná rizika.

 

 1. Svazek je povinen zabezpečit pravidelné revize a technické prohlídky svěřeného majetku.

 

 1. Svazek udržuje majetek, s nímž hospodaří v provozuschopném stavu a za tímto účelem provádí jeho pravidelnou běžnou údržbu a opravy. Povinnost údržby a oprav se týká veškerého svěřeného majetku, tedy i včetně srážkové kanalizace. Předseda svazku je povinen předkládat valné hromadě plán investic, oprav, údržby a revizi majetku. Svazek je povinen hradit veškeré náklady související s provozováním, běžnou údržbou  a běžnými opravami svěřeného majetku. Účastníci se dohodli na těchto pravidlech financování oprav ČOV a kanalizačních řadů:

 

 1. opravy na základě objednávky do 200.000,- Kč na jednu konkrétní akci hradí svazek ze svých prostředků
 2. opravy na základě objednávky nad 200.000,- Kč na jednu konkrétní akci týkající se budovy ČOV, areálu kolem ČOV a hlavního společného řadu ( viz. stanovy bod č. 6) hradí v plné výši obě obce rovným dílem
 3. opravy a investice týkající se vedlejších kanalizačních řadů ( viz. stanovy  bod č. 6) budou hrazeny v plné výši obcí, v jejímž katastrálním území se tento kanalizační řad nachází a to tak, že tato obec poskytne svazku příspěvek ve výši 100% nákladů na opravu či investice.  
 1. Investiční náklady související s rozšířením kanalizační sítě hradí svazek prostřednictvím účelového příspěvku členské obce, stejně tak výdaje spojené s opravami, které nejsou s odkazem na čl. 13 odst. 9 považovány za běžnou opravu. Po vybudování majetku či provedení investic z účelových příspěvků jednotlivých obcí je svazek povinen nově vyčíslit dovložený majetek obce a provést přepočet jednotlivých spoluvlastnických podílů členských obcí.  

 

 1. Svazek není oprávněn majetek svěřený k hospodaření prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právat ani věcnými břemeny, není oprávněn jej vložit do majetku právnických nebo fyzických osob nebo jej jinak používat k účasti na podnikání třetích osob. Svazek nesmí bez souhlasu členských obcí přejímat za fyzické či  právnické osoby závazky ručitele, vzniklé náklady, údržba ČOV, účetnictví, odměny statutárních zástupců a členů výboru.

 

 1. Svazek je povinen sledovat, zda jeho dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících. Svazek je povinen  vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě splatnosti s cílem dosažení maximální efektivnosti.

Pohledávky vede nadále ve svém účetnictví.

 

Článek 15

Financování a hospodaření svazku

 

 1. Činnost svazku je financována z prostředků, které tvoří:

a)nájemné za pronájem infrastruktury

b)příspěvky členů svazku

c) účelové příspěvky členů svazku

d) investiční a neinvestiční přijaté dotace

e)přijaté úvěry a půjčky

f)přijaté dary

g)finanční prostředky získané vlastní činností svazku

h)ostatní příjmy

 

 1. Každý člen svazku je povinen uhradit členské příspěvky ve výši a v termínu dle rozhodnutí valné hromady. Členské příspěvky se hradí bezhotovostním převodem na účet svazku.

 

 1. V případě prodlení s úhradou členského příspěvku je člen svazku povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 10 % p.a. z dlužné částky za každý den prodlení, pokud valná hromada nerozhodne o prominutí úhrady úroku z prodlení.

 

 1. Financování jednotlivých dílčích akcí bude řešeno samostatnými smlouvami o finanční spoluúčasti obcí prostřednictvím účelového příspěvku.

 

 1. Svazek hospodaří podle schváleného rozpočtu. Svazek je povinen návrh rozpočtu zveřejnit v členských obcích nejméně 15 dnů před jeho projednáním na valné hromadě tak, aby se k němu mohli občané členských obcí vyjádřit písemně nebo při jeho projednávání na valné hromadě.

 

 1. První účetní období svazku začíná jeho zapsáním do rejstříku a končí dnem 31.prosince 2012. Každé další účetní období je totožné s kalendářním rokem.

 

 1. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné údaje o majetkové a finanční situaci a o výši dosaženého zisku nebo případné ztrátě. Předseda svazku je povinen zajistit řádné sestavení účetní závěrky ve lhůtě vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

 1. V případě, že hospodářský výsledek svazku bude kladný, použije se na běžné opravy majetku svazku.

 

Část pátá

Zánik a zrušení svazku

 

Článek 16

Způsoby zrušení svazku

 

 1. Svazek se zrušuje bez právního nástupce na základě:

 

 1. rozhodnutí valné hromady o zrušení svazku, již předchází projednání a schválení zrušení

            svazku zastupitelstvy jednotlivých členských obcí

            b) rozhodnutí soudu o zrušení svazku z důvodu uvedených v zákoně

            c) prohlášením konkurzu na majetek svazku nebo zamítnutí návrhu na zahájení insolventního

            řízení pro nedostatek majetku svazku

d)odstoupením jednoho člena svazku v případě, že svazek je tvořen pouze dvěmi členskými obcemi, které je doručeno valné hromadě        .

 1. Valná hromada může dát podnět členům ke zrušení svazku a o přechodu jeho jmění na právního nástupce nebo jeho likvidaci. O zrušení rozhodují členské obce. V případě zrušení svazku jmenuje valná hromada na návrh předsedy likvidátora k provedení likvidace. Likvidace svazku se řídí obecně závaznými právními předpisy.

 

 1. O způsobu vypořádání (likvidačního zůstatku či ztráty) rozhoduje valná hromada po předchozím projednání v zastupitelstvech jednotlivých členských obcí.

 

 1. Svazek zaniká výmazem z registru.

 

 

Článek 17

Způsob majetkového vypořádání

 

 1.  Pokud dojde k odstoupení jednoho člena ze svazku:
 • Svazek převede na obec místní infrastrukturní majetek nacházející se na jejím katastrálním území,(případně mimo něj), nesplacené závazky vážící se k tomuto majetku. Na vystupující obec nebude převeden majetek nacházející se v jejím katastrálním území, pokud slouží výhradně jiné členské obci.
 • Svazek převede na obec majetek, který do hospodaření svazku obec převedla podle zákona o obcích.
 • Svazek předá obci majetek, který do svazku vložila podle ust. § 38 zákona č. 250/2000 Sb.

 

 1. Společný infrastrukturní majetek a ostatní majetek svazku je nedělitelný a zůstává v majetku svazku.

 

 1. Pokud se vystoupivší obec sdruží do nového svazku, bude na něj převeden i takový společný infrastrukturní majetek a se všemi právy a povinnostmi, který slouží jen nově sdruženým obcím.

 

 1. U místního infrastrukturního majetku, který byl vybudován v době členství dané obce ve svazku nebo byl zčásti realizován záměr jeho vybudování a do tohoto záměru již byly vloženy finanční prostředky, dojde před jeho převodem na obec k finančnímu vypořádání. Částka finančního vypořádání se stanoví tak, že z celkovému sumy nákladů na pořízení tohoto majetku se odečtou přijaté dotace a dále částka  případné spoluúčasti obce, z výsledné částky se odvodí vypořádací částka poměrem počtu let, po něž užíval tento majetek svazek k jeho činnosti, ku předpokládané délce životnosti dotčeného majetku. V případě, že náklady na pořízení věci byly hrazeny z úvěru, hradí vystupující obec i úroky z tohoto úvěru. Úhrada finančního vypořádání ze strany obce je podmínkou pro převod majetku na obec.

 

 1. Při vypořádání společného infrastrukturního majetku je vystupující obec povinna uhradit svazku zbývající část úvěru, jímž je společný infrastrukturní majetek zatížen podle následujícího metodického propočtu: zůstatková část úvěru se vydělí celkovým počtem obyvatel všech členských obcí svazku a tato částka se vynásobí počtem obyvatel vystupující obce.

 

 1. Pokud vystupující obec zůstane napojena na čistírnu odpadních vod spadající pod společný infrastrukturní majetek, je povinna uzavřít se svazkem smlouvu o čištění odpadních vod. Fakturaci skutečně vynaložených investičních nákladů provede svazek, fakturaci skutečně vynaložených provozních nákladů provádí provozovatel předmětného zařízení.

 

 1. U obcí, které ze svazku vystoupily nebo které byly ze svazku vyloučeny, musí být úplně majetkoprávní vypořádání realizováno do 6-ti měsíců ode dne ukončení členství obce ve svazku, nedohodnou-li se strany jinak. Nesplní-li obec povinnost vypořádání řádně a včas, je povinna uhradit sankci ve výši svého posledního ročního členského příspěvku.

 

 1. Dojde-li k zániku svazku, postupuje se v souladu s ust. § 20i občanského zákoníku. Při změně jeho právní formy přechází jeho jmění, veškerá práva a povinnosti na právního nástupce svazku, pokud není dohodnuto jinak.

 

Část šestá

 

Článek 18

Závěrečná ustanovení

 

 1. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou svazku dne 9.12.2014.

 

 1. Stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení zastupitelstvy členských obcí svazku.

 

 1. Tyto stanovy jsou vyhotoveny v pěti stejnopisech, z nichž jeden je určen pro registr, dva budou uloženy v sídle svazku a každý ze členů svazku obdrží po jednom vyhotovení. Tyto stanovy byly schváleny:

- zastupitelstvem obce Dyjákovičky dne 14. ledna 2015

- zastupitelstvem obce Chvalovice dne 11. prosince 2014

 

 1. Stanovy nabývají účinnosti dnem 1.1.2015.

 

 

  

 

za DSO ČOV Dyjákovičky – Chvalovice:

 

předseda svazku:

Bohuslav Štipčák, v. r.

 

 

za Obec Dyjákovičky:                                                          za Obec Chvalovice:

Ing. Miroslav Pavlačka, v. r.                                                 Zdeněk Karpinski, v. r.

starosta obce                                                                       starosta obce

Kontakt

DSO ĆOV Dyjákovičky-Chvalovice
Dyjákovičky 1
669 02 Znojmo

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode